Warunki wykonania zlecenia

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA UMÓW PRZEWOZOWYCH
DLA P.T.U.H. „TRANS-WEG” ZBIGNIEW WŁODARCZYK

Postanowienia Ogólne

1.Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do umów przewozu zawieranych pomiędzy P.T.U.H. TRANS-WEG Zbigniew Włodarczyk, NIP: 656-040-00-63; NIP-UE:PL6560400063 zwaną dalej Zlecającym, a wskazanym na zleceniu przedsiębiorcą, wykonującym zarobkowo drogowy przewóz towarów zwanym dalej Przewoźnikiem.
2.Stanowią one o szczegółowych prawach i obowiązkach Zlecającego i Przewoźnika w celu realizacji zlecenia przewozu towarów.

Przesłanie Zlecenia

Zlecający wysyła zlecenie do Przewoźnika z siedziby firmy:
Sudół 90B; 28-300 Jędrzejów

Przyjęcie zlecenia

1.Poprzez przyjęcie zlecenia Przewoźnik akceptuje zawarcie umowy o przewóz na warunkach określonych w treści zlecenia oraz poniższych Ogólnych Warunkach.
2.Brak pisemnej odmowy przesłanej faxem lub e-mail w 30 minut od momentu wysłania niniejszego zlecenia oznacza jego przyjęcie.
3.Po upływie 30min od momentu przesłania zlecenia przewoźnik nie może zrezygnować z wykonania zlecenia. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku Przewoźnik zapłaci Zlecającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość kwoty, na jaka jest wystawione zlecenie. Zlecający ma prawo dochodzić odszkodowania w kwocie przewyższającej karę umowną.
3.Zlecenie przesłane będzie w jednej ze wskazanych form: drogą faksową lub pocztą elektroniczną.

Obowiązki Przewoźnika

Przewoźnik jest zobowiązany w szczególności:
1.W miejscach załadunku i rozładunku, wskazanych przez Zlecającego, wykonywać zlecenie zgodnie z poleceniami osób uprawnionych do wydawania dyspozycji.
2.Zabezpieczyć wykonanie przewozu przez kierowcę posiadającego stosowne badania, kwalifikacje, uprawnienia.
3.Wykonać przewóz przestrzegając przepisów celnych, kontroli – fitosanitarnych oraz prawa państw na terenie, których odbywa się przewóz.
4.Dostarczyć przygotowany środek transportu na miejsce załadunku wg treści pisemnego zlecenia oraz: czysty i słuchy w środku, szczelna plandeka, podłoga oraz prosta bez dziur i wystających śrub lub gwoździ.
5.Pojazd winien być wyposażony w wystarczająca ilości i udźwigu pasów zabezpiczających potrzebnych do zabezpieczenia pobranego towaru oraz powinny być suche i bez widocznych uszkodzeń.
6.Kierowca podczas załadunku i rozładunku winien posiadać ubranie ochronne: Kask, kamizelka, okulary ochronne, buty z blachami na czubkach, wszystkie rzeczy powinny być z międzynarodowym atestem. Pojazd oraz kierowca powinien być wyposażony w wszelkie pozwolenia i oznaczenia do poruszania się załadowanym towarem.
7.Dostarczyć środek transportu z ładunkiem na miejsce rozładunku wg treści pisemnego zlecenia. Zleceniodawca zastrzega sobie ze podczas załadunku towaru lub w trakcie jego transportu zdarzy się ze będzie dokonana zmiana adresu rozładunku przewoźnik jest zobowiązany do upomnienia się o zmianę adresu rozładunku na zleceniu oraz ewentualnie zmianę ceny na większą lub mniejsza w zależności od odległości poprzedniego miejsca rozładunku)
8.Wykonać przewóz środkiem transportu odpowiednim do warunków zlecenia, sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7.Wykonać przewóz środkiem transportu przeznaczonym wyłącznie na potrzeby realizacji danego zlecenia. Odsprzedaż całości lub części wolnej przestrzeni ładunkowej jest możliwa jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zlecającego. (Zapis nie dotyczy przewozu linią drobnicową). W przypadku naruszenia powyższego obowiązku Przewoźnik zapłaci Zlecającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość kwoty, na jaka jest wystawione zlecenie. Zlecający ma prawo dochodzić odszkodowania w kwocie przewyższającej karę umowną.
9.Po załadowaniu towaru zleceniodawca zastrzega sobie przeładunek towaru na inny pojazd. Bez pisemnej wiedzy i zgody Zlecającego.
10.Przy przyjmowaniu przesyłki do przewozu sprawdzić dane z listu przewozowego dotyczące ilości sztuk lub wagi towaru, jego cech i numerów, a także widocznego stanu towaru i jego opakowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Przewoźnik jest obowiązany wpisać odpowiednie zastrzeżenia do listu przewozowego oraz uzyskać ich potwierdzenie od nadawcy towaru. W takim przypadku przewoźnik jest zobowiązany po załadunku towaru poinformować o zaistniałej sytuacji zleceniodawcę i czekać na dalsze wytyczne lub pozwolenie od zleceniodawcy na dalsza jazdę. W przeciwnym razie wszystkie koszty związane z kosztami związanymi z ta sytuacją ponosi przewoźnik
11.Zabezpieczyć przesyłkę, na czas przewozu, w sposób odpowiedni do zleconej trasy, gwarantujący dostarczenie jej w stanie kompletnym i niezmienionym, do miejsca rozładunku. Jeżeli nie istnieje taka możliwość przewoźnik zobowiązany jest powiadomić o tym zleceniodawcę. W takim przypadku przewoźnik jest poinformować o zaistniałej sytuacji zleceniodawcę i czekać na dalsze wytyczne lub pozwolenie od zleceniodawcy na dalsza jazdę. W przeciwnym razie wszystkie koszty związane z kosztami związanymi z ta sytuacją ponosi przewoźnik
12.Zabezpieczać pojazd z ładunkiem przed włamaniem i kradzieżą ładunku.
13.W razie zajścia zdarzenia powodującego szkodę lub utratę przesyłki, podjąć wszelkie dostępne środki w celu ograniczenia rozmiarów szkody, powiadomić policję, jeżeli szkoda powstała na skutek rabunku, kradzieży z włamaniem lub wypadku drogowego oraz sporządzić protokół ustalający okoliczności, rodzaj i rozmiar szkody, przy udziale policji i/lub odbiorcy towaru. Jeżeli nastąpi takie zdarzenie przewoźnik zobowiazany jest powiadomić o tym zleceniodawcę.
14.Informować Zlecającego o wszelkich przeszkodach i problemach z realizacją przewozu, natychmiast w chwili ich wystąpienia.
15.Awizować, u pracownika Zlecającego planowaną godzinę dojazdu pod załadunek i rozładunek niezależnie od wyznaczonych na zleceniu do Przewoźnika wiążących dat.
16.Bezpośrednio po stwierdzeniu faktu i nie później niż w chwili zakończenia przewozu, uzgodnić z pracownikiem Zlecającego zaistniałe przestoje i każdorazowo dokumentować je ostemplowaną (potwierdzoną) przez nadawcę, odbiorcę kartą postoju.
17.Natychmiastowego zgłaszania Zlecającemu wszystkich sytuacji zagrażających skutkom dodatkowych kosztów dla Zlecającego lub właściciela towaru, celem uzyskania dalszych instrukcji. Zgłoszenie winno być potwierdzone faksem zaraz po zakończeniu przewozu. Zlecający zastrzega sobie prawo do nie zaakceptowania kosztów, które nie były z nim uzgodnione przed zakończeniem przewozu lub zaraz po wykonaniu przewozu, jeżeli wcześniej nie było to możliwe z przyczyn obiektywnych.
18.W przypadku przewozów ładunków w temperaturze kontrolowanej Przewoźnik zobowiązany jest do sprawdzenia temperatury ładunku przed jego załadunkiem, a w przypadku zastrzeżeń natychmiastowego powiadomienia Zleceniodawcy. Po rozładunku, na żądanie Zlecającego, Przewoźnik udostępni zapis z termografu z całej trasy przewozu.
19.List przewozowy CMR oraz lifershein winien być po zdaniu towaru czytelnie podpisany przez rozładowcę oraz z data i godziną rozładunku. Jeżeli odbiorca towaru nie będzie chciał tego dokonać przewoźnik jest zobowiązany poinformować o zaistniałej sytuacji zleceniodawcę i czekać dalsze wytyczne lub pozwolenie wyjazdu z miejsca rol. od zleceniodawcy.
20.Przewoźnik jest zobowiązany o informowaniu każdego dnia, w którym przewozi towar zlecający przez nasza firmę o stałym kontakcie z kierowca, oraz informowaniu zleceniodawcę o załadowaniu pojazdu i rozładowaniu w czasie 30min po danej czynności oraz rano o godz. 8,00 o pozycji pojazdu od dnia podjęcia zlecenia. Nie zastosowanie się do wyżej wymienionych informacji zawartych w punkcie 20 grozi kara umowna w kwocie 50EUR.
21.W przypadku zmuszenia kierowcy na miejscu załadunku lub rozładunku do załadowania lub rozładowania towaru samemu, przewoźnik jest zobowiązany poinformoawac nas o zaistniałej sytuacji przed wykonaniem czynności i czekać na decyzje od zleceniodawcy. W przeciwnym razie wszelkie koszty związane z ta czynnością ponosi tylko przewoźnik
22.Jeżeli Przewoźnik nie może zrealizować zlecenia na warunkach podanych w zleceniu i/lub liście przewozowym Przewoźnik jest obowiązany wystąpić po dalsze instrukcje od Zlecającego

Ubezpieczenie OC

Przewoźnik obowiązany jest posiadać ważne na cały okres przewozu ubezpieczenie OC przewoźnika zabezpieczające przesyłkę na terytorium krajów przewozu do jej pełnej wartości oraz inne ubezpieczenia, jeżeli dla danego rodzaju przesyłki są one wymagane.

Odpowiedzialność Przewoźnika

1.Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
2.Przewoźnik odpowiada za szkodę wynikłą z utraty, niewykorzystania lub nienależytego wykorzystania dokumentów wymienionych w liście przewozowym i do tego listu dołączonych lub złożonych u Przewoźnika.
3.Posługując się przy wykonaniu przewozu osobami trzecimi, odpowiada za ich działania i zaniedbania jak za własne.
4. W przypadku przeciążenia osi lub całego pojazdu przewoźnik ponosi wszelkie koszty związane z kosztami z tym związanymi

Kary umowne

1.W przypadku nie dotrzymania terminów realizacji zlecenia, Przewoźnik zapłaci Zlecającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 500 EURO za każdy dzień opóźnienia.
2.Zlecający ma prawo dochodzić odszkodowania w kwocie przewyższającej karę umowną, do pełnej wysokości poniesionej szkody.

Rezerwacja przeprawy promowej

Niewykorzystana przeprawa promowa przygotowana przez Zlecającego celem realizacji zlecenia, nie może zostać odkupiona przez Przewoźnika na potrzeby innego zlecenia.

Przestoje

1.Okres 24 godzin po terminowym przyjeździe na załadunek i/lub na rozładunek, odprawę celną eksportową i/lub importową jest wolny od opłat. Okres przestoju wolnego od opłat na terenie krajów byłej WNP wynosi 48 godzin.
2.Opłata za właściwie udokumentowany przestój wynosi równowartość 100 (sto) EUR za każde następne rozpoczęte 24 godziny (dni robocze).

Płatności

1.Fracht podany w treści zlecenia (ALL IN) w przypadku braku dodatkowych, pisemnych uzgodnień, obejmuje wszystkie koszty związane z całkowitym wykonaniem zleconego przewozu po stronie przewoźnika.
Dla transakcji rozliczanych w PLN - fracht będzie płatny na podstawie faktury VAT (zaopatrzonej w nr zlecenia Zlecającego, przeliczonej wg kursu średniego NBP obowiązującego na dzień załadunku. Wystawionej przez Przewoźnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dla transakcji rozliczanych w walucie EUR –Fakturę zaopatrzoną w nr zlecenia Zlecającego za usługę należy wystawić w walucie EURO + VAT w PLN liczony po kursie średnim NBP, poprzedzajacym dzień wystawienia faktury.
2.Faktura musi być wystawiona na siedzibę Zlecającego oraz dostarczona Zlecającemu nie później niż do 7-mego dnia od wykonania usługi wraz z kompletem następujących dokumentów:
2.1 z końcowym odcinkiem CMR - listu prawnie czystego,
2.2 inne dokumenty dostawy (Packing list, WZ, Lieferschein, kwity wagowy itp.)
2.3 końcowym odcinkiem dokumentu T2/T1,
2.4 z innymi dokumentami takimi jak: potwierdzenie wykonania początkowej i końcowej odprawy celnej,
2.5 badań fito-sanitarnych,
2.6 badań higieny, itp.
(podpunkty od 2.2 do 2.6 są wymagane w przypadku kiedy występują podczas przewozu)

Dane do faktury

P.T.U.H. „TRANS-WEG” Zbigniew Włodarczyk
Sudół 90B
28-300 Jędrzejów
NIP:656-040-00-63
NIP-UE: PL6560400063

3. Zapłata frachtu za wykonaną usługę zostanie dokonana na rachunek Przewoźnika w terminach zależnych od dnia otrzymania przez Zlecającego faktury wraz z kompletem dokumentów.
Zapłata frachtu za wykonaną usługę
a) Dla faktury otrzymanej w terminie do 14 dni od rozładunku obowiązujący termin jej zapłaty to 60 dni od daty wpływu kompletu dokumentów.
b) Dla faktury otrzymanej w terminie od powyżej 15 dni od rozładunku obowiązujący termin jej zapłaty to 90 dni od daty wpływu kompletu dokumentów.
4. Zlecający sprawdza nadesłane dokumenty oraz przesyła Przewoźnikowi zastrzeżenia. W przypadku braku odpowiedzi Przewoźnika termin zapłaty frachtu do czasu usunięcia braków dokumentacji lub innego, ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez Zlecającego nie biegnie.
5. Za dzień zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku przez Zlecającego
6. Wszelkie należności wyrażone w walucie obcej będą wystawione w EURO, noty obciążeniowej lub wezwania do zapłaty w przypadku kary umownej.

Reklamacje

1.Wszelkie zdarzenia mające przyczynić się do powstania reklamacji lub reklamację należy zgłosić w formie kompletnego, przejrzystego, elektronicznego dokumentu w języku polskim.
2.Przewoźnik dołoży wszelkich starań i poniesie niezbędne koszty celem niezwłocznego złożenia stosownych wyjaśnień i dowodów w reklamowanej przez Zleceniodawcę sprawie.
3.Zleceniodawca rozliczy reklamowaną przez siebie usługę Przewoźnikowi po terminie uzyskania rozliczenia tej usługi przez zlecającego Zleceniodawcy. Zawarcie takiego uzgodnienia pomiędzy Zleceniodawcą i Przewoźnikiem wyklucza możliwość obecnego i późniejszego dochodzenia odsetek przez Przewoźnika od Zleceniodawcy.
4.W czasie trwania postępowania reklamacyjnego Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania Przewoźnikowi wszystkich rozliczeń oraz do ich kompensaty. Zaistnienie takiego uzgodnienia pomiędzy Zleceniodawcą i Przewoźnikiem wyklucza możliwość obecnego i późniejszego dochodzenia odsetek przez Przewoźnika od Zleceniodawcy.

Klauzula wyłączności

1.Przewoźnik zobowiązuje się w okresie dwóch lat od dnia realizacji zlecenia nie podejmować bezpośredniej lub pośredniej współpracy z bezpośrednim zleceniodawcą Zlecającego.
2.W przypadku naruszenia powyższego obowiązku Przewoźnik zapłaci Zlecającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 10.000 EURO za każde naruszenie. Zlecający ma prawo dochodzić odszkodowania w kwocie przewyższającej karę umowną.

Poufność

Przewoźnik wykonując usługę zobowiązuje się do wykorzystania swojej wiedzy na temat Zlecającego, która nie jest znana publicznie lub w branży transportowej i spedycyjnej, a została pozyskana w trakcie wykonywania usługi, jedynie w celu jej prawidłowego wykonywania. Treść warunków Zlecenia oraz przekazanych Przewoźnikowi dokumentów ma charakter poufny i stanowi tajemnicę chronioną przepisami prawa, a w szczególności art. 23, w związku z art.11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. /Dz.U. Nr 47 poz.211 ze zm./ W przypadku naruszenia powyższego obowiązku Przewoźnik zapłaci Zlecającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 10.000 EURO za każde naruszenie. Zlecający ma prawo dochodzić odszkodowania w kwocie przewyższającej karę umowną.

Postanowienia Końcowe

1.W sprawach nie uregulowanych treścią zlecenia lub Ogólnymi Warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Przewozowego oraz dodatkowo stosowane są przepisy Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR).
2.Jakakolwiek zmiana warunków Zlecenia, dla swojej ważności wymaga uzgodnienia przed zakończeniem przewozu, poprzez zgodne oświadczenie obu Stron złożone w formie pisemnej i przesłane drogą faksu lub e-mail.
3.Wszystkie spory rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy w Kielcach.

 

Pobierz warunki wykonania zlecenia spedycyjnego dla Trans-Weg w formacie DOC